วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเจริญเติบโตของทารก

        
การเจริญเติบโตของทารก
            การเจริญเติบโตของเด็กแม้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง แต่ก็จะมีความแตกต่างในแต่ละวัย ในวัยทารกอัตราการเจริญเติบโตต่อนข้างสูง ถ้ามีการเปรียบเทียบความต้องการพลังงาน โปรตีน และน้ำต่อน้ำหนักตัว ทารกจะต้องการมากกว่าวัยอื่นๆ ทารกจะเติบโตได้เมื่อรับอาหารเพียงพอเท่านั้น และถ้าได้รับสารอาหารครบถ้วนก็จะทำให้ร่างการปกติ แข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรค ฉะนั้นการประเมินความเจริญเติบโตต้องมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ถ้ามีความผิดปกติจะได้รีบแก้ไขทันที การตรวจสอบการเจริญเติบโตของทารก ทำได้หลายวิธีคือ
  1. การชั่งน้ำหนักตัว โดยปกติทารกจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 3,000 กรัม
  2. การวัดความยาวของลำตัว แรกเกิดทารกจะมีความยาวของลำตัวประมาณ 50 เซนติเมตร
  3. การวัดรอบศีรษะ โดยเฉลี่ยวัดรอบศีรษะของทารกแรกเกิดจะได้ประมาณ 34 เซนติเมตร
  4. การวัดรอบต้นแขน
  5. การเจริญของฟัน โดยปกติฟันซี่แรกของทารกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน

              พัฒนาการ หมาายถึง กระบวนการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของบุคคลที่มีระเบียบแบบแผนอย่างต่อเนื่อง และเป็นลำดับขั้นตอน โดยมากเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ

  พัฒนาการของเด็กวัยทารก
                  
   พัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการวัยต่างๆไป พัฒนาการของทารกจะเริ่มต้นจากศีรษะไปหาลำตัว และส่วนขาตามลำดับเหมือนกันทุกคน การช้าหรือเร็วของพัฒนาการของทารกแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
                    
  ทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูโอบอุ้ม เอาใจใส่ ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม ก็จะป็นเด็กที่อารมณ์ดีเป็นมิตร ในทางตรงกันข้ามทารกที่ถูกทอดทิ้ง จะมีลักษณะที่เงียบเหงา เฉยเมย ไม่สนใจใคร ฉะนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก ควรให้มีการสัมผัส อุ้ม พูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ร้องเพลงให้ฟัง เป็นต้น

  พัฒนาการทางสังคม
                
      วัยทารกเป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ การที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีหรือไม่นั้นต้องเริ่มจากแรกเกิด ถ้าทารกได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดู เอาใจใส่ดี อีกทั้งได้รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างเหมาะสม จะทำให้เขารู้สึกวางใจต่อคนรอบข้างและสังคม เห็นความสำคัญ มีทัศนคติที่ดี อีกทั้งเห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

  พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
                     
   พัฒนาการด้านนี้ เด็กเริ่มเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้จากการใช้ อวัยวะสัมผัสต่างๆ โดยทารกจะแสวงหาพฤติกรรมซ้ำๆ ในระยะแรกอาจจะไม่มีจุดมุ่งหมาย จากนั้นลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนเกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทั้งนี้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาวัยทารกจะมีพื้นฐานเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ พ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ ทารก
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
   1. พันธุกรรม โดยเฉพาะด้านสติปัญญาพบว่า เด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติจะมีอัตราการพัฒนาดีกว่าเด็กที่มีสติปัญญาต่ำ
   2. อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง ระยะ 6 เดือนแรกหากทารกขาดสารอาหาร จะทำให้สมองพิการไปตลอดชีวิต
   3. ความรักความอบอุ่น ทารกที่ได้รับความรักความอบอุ่น ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการจะช่วยให้เป็นเด็กอารมณ์ดี เป็นมิตร ช่วยให้มีพัฒนาการดีในทุกๆด้าน
   4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม พ่อแม่ที่มีความพร้อม มีฐานะที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ สามารถเลี้ยงทารกให้รอดตายได้มากกว่าพ่อแม่ที่ขาดความรู้ ยากจน และมีความเชื่อผิดๆเกี่ยกับสุขภาพอนามัย
   5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เด็กไทยได้รับการเลี้ยงดูให้ช่วยตัวเองน้อย ทำให้รับผิดชอบตนเองได้ช้า เป็นภาระหนักของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ตรงข้ามกับเด็กต่างชาติตะวันตกที่ได้รับการเลี้ยงดูให้ช่วยตนเองตั้งแต่วัยเด็ก
   6. การเจ็บป่วย ก่อให้เกิดการชะงักของพัฒนาการ เด็กที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความอ่อนแอทางร่ายและจิตใจ ทำให้ย้อนกลับไปเป็นเด็กมากกว่าที่เป็นอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น